ข้อมูลทั่วไป

E-mail Print PDF

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts in Tourism Industry

2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Tourism Industry)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.A. (Tourism Industry)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ   เสริมสร้างคุณธรรม    จรรยาบรรณในวิชาชีพ

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.1 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  และมีประสิทธิภาพในการแข่งขันทางด้านวิชาชีพระดับสากล
5.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้และความเชี่ยวชาญ ในสาขาอาชีพเป็นฐานในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม  (SMEs)
5.3 เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความเป็นเลิศและให้การบริการด้านวิชาการและงานวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมบริการต่อสังคม
5.4 เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.5 เพื่อผลิตบุคลากรทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีบุคลิกภาพดี  มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ  มีคุณธรรมและมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

 

ข้อกำหนดสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ข้อกำหนดสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แขนงวิชาธุรกิจท่องเที่ยว
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  (แขนงวิชาธุรกิจท่องเที่ยว)  ที่ประสงค์จะขอรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์จะต้องเรียนผ่านรายวิชา และการออกภาคสนามตาม  เงื่อนไขของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสาขาวิชา  ดังต่อไปนี้

รายวิชาบังคับเรียน

9042103* ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
9031101* มนุษย์กับสังคม  
9011101* ปรัชญาและตรรกวิทยา  
9011102* ชีวิตกับสุนทรียะ 
3571301 หลักการโรงแรม 
3573201 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
3573203 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  
2563401 กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
3574101 ธุรกิจการบิน  
3572207 จิตวิทยาบริการ  
3571103 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
2543201 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
3572501 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4514203 ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย
1643104 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย  
3571201 หลักการมัคคุเทศก์
3572201 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว 
2012105 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

หมายเหตุ    เครื่องหมาย  *   รายวิชาเดิมอาจปรับเปลี่ยนแก้ไขตามหลักสูตรใหม่

 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

E-mail Print PDF

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ปรัชญา

มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ เสริมสร้างคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ให้มีความรู้ความสามารถวิชาชีพในระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ ต่อวิชาชีพและสังคม เป็นศูนย์กลางเครือข่ายความเป็นเลิศทางวิชาชีพและการวิจัย ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ที่สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน

 

พันธกิจ

1. และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ให้มีความรู้ความสามารถวิชาชีพในระดับสากลมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ ต่อวิชาชีพและสังคม
2. ประสาน ดำเนินการสร้างเครือข่ายความเป็นเลิศทางวิชาชีพและการวิจัย ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
3. จัดบริการ ร่วมมือ พัฒนาและถ่ายทอดงานศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน

 

วารสาร